小升初网

当前位置:首页 > 澳门赌博评级 > 古诗词 >正文

饮马长城窟行(陈琳)拼音版注音+翻译+赏析

2019-06-14 10:13:35  来源: 小升初网     阅读次数:

饮马长城窟行(陈琳).jpg

 饮马长城窟行(陈琳)拼音版注音:

 yìn mǎ cháng chéng kū , shuǐ hán shāng mǎ gǔ 。

 饮马长城窟,水寒伤马骨。

 wǎng wèi cháng chéng lì , shèn mò jī liú tài yuán zú !

 往谓长城吏,慎莫稽留太原卒!

 guān zuò zì yǒu chéng , jǔ zhù xié rǔ shēng !

 官作自有程,举筑谐汝声!

 nán ér nìng dāng gé dòu sǐ , hé néng fú yù zhù cháng chéng 。

 男儿宁当格斗死,何能怫郁筑长城。

 cháng chéng hé lián lián , lián lián sān qiān lǐ 。

 长城何连连,连连三千里。

 biān chéng duō jiàn shào , nèi shè duō guǎ fù 。

 边城多健少,内舍多寡妇。

 zuò shū yǔ nèi shè , biàn jià mò liú zhù 。

 作书与内舍,便嫁莫留住。

 shàn dài xīn gū zhāng , shí shí niàn wǒ gù fū zǐ !

 善待新姑嫜,时时念我故夫子!

 bào shū wǎng biān dì , jūn jīn chū yǔ yī hé bǐ ?

 报书往边地,君今出语一何鄙?

 shēn zài huò nàn zhōng , hé wéi jī liú tā jiā zǐ ?

 身在祸难中,何为稽留他家子?

 shēng nán shèn mò jǔ , shēng nǚ bǔ yòng fǔ 。

 生男慎莫举,生女哺用脯。

 jūn dú bù jiàn cháng chéng xià , sǐ rén hái gǔ xiāng chēng zhǔ 。

 君独不见长城下,死人骸骨相撑拄。

 jié fà xíng shì jūn , qiàn qiàn xīn yì guān 。

 结发行事君,慊慊心意关。

 míng zhī biān dì kǔ , jiàn qiè hé néng jiǔ zì quán ?

 明知边地苦,贱妾何能久自全?

 饮马长城窟行(陈琳)翻译:

 放马饮水长城窟,泉水寒冷伤马骨。

 找到长城的官吏对他说,“千万别再留滞太原的劳役卒!”

 (当官的说:)“官家的工程有期限,快打夯土齐声喊!”

 (太原差役说:)“男儿自当格斗死,怎能抑郁造长城?”

 长城绵绵无边际,绵延不断三千里。

 边城无数服役的青壮年,家乡无数的妻子孤独居。

 捎书带信与妻子:“快快重嫁不要等!

 嫁后好好伺侯新公婆,时时记住不要忘了我这个旧男人。”

 妻子回书到边地,(妻子信中质问:)“你如今说话怎么这么难听?”

 (太原差役信中说:)“身陷祸难回不去,为什么还留住人家女儿不放呢?

 生下男孩千万不要养,生下女孩用肉来哺。

 你难道没有看见长城下,死人的骸骨相交叉?”

 (妻子信中说:)“嫁你就该随着你,想来不够牵记你。

 明明知道边地苦,我怎能长久活着求自保?”

 饮马长城窟行(陈琳)赏析:

 此诗用乐府诗旧题,通过修筑长城的士兵和他妻子的书信往返,揭露了无休止的徭役给人民带来的深重灾难。全诗突出表示了一个“死”字,役夫面对长城下同伴们累累的白骨,面对繁重的无期的徭役,深知摆在自己面前的只有死路,没有活路,要么奋起反抗格斗死,要么累死,在这悲惨的死亡中死去的不仅是役夫自己,还有发誓为他殉情的妻子。这不是一个人的不幸,也不是一个家庭的悲哀,这是成千上万冤魂孤鬼的悲哀,也是一个民族的悲哀。诗人通过对一对夫妇的生存侧面叙述,展现了被压迫者悲惨的生存境遇,从而揭露了统治者的无道与残暴。

 这首诗开头“饮马长城窟,水寒伤马骨”两句,缘事而发,以水寒象征性地凸现了边地艰难的生存环境,这是一个在死亡笼罩下的寒苦境遇,由此引出役夫不能忍受苦役,前去对督工的长城吏请求:“慎莫稽留太原卒!”役夫知道官家还要继续稽留他们做苦役,诚惶诚恐地找到长城吏请求,从“慎莫”两字可以看出他们对被再三稽留服役的担忧害怕。“官作自有程,举筑谐汝声!”长城吏没有正面回答役夫的问话,打着官腔说:“官家的工程是有期限的,快点举起夯唱起夯歌干活吧。”从长城吏爱理不理的语气中,可以看出官吏对于役夫的不屑。在长城吏的眼里,官家的工程是最重要的,役夫的悲苦是无关紧要的事,役夫的生命如同草芥,累死、冻死都是无所谓的平常事。役夫面对无情的现实,不再抱有幻想,愤怒地呐喊:“男儿宁当格斗死,何能怫郁筑长城?”在这无奈的抗争中,可以看出役夫生不如死的忍无可忍的悲痛。“格斗死”是一种含混的呐喊,有两层含义:一是役夫认为即使死在沙场上也比做这苦役强;二是你如果继续把我稽留下,我豁出去跟你拼了,即使死了也比窝囊的活下来做苦役强。从这一官一役的对话中,可以看出官家与役夫的尖锐矛盾,既然官家不顾人民的死活,那么如其死在劳役中,不如豁出去拼命,求一条活路。这种不愿忍受苦役,宁可战死的愤怒情绪,对统治者来说,是将要造反的危险信号。诗人在这里揭示了当时尖锐的阶级对立矛盾,反映了了被压迫、被奴役的人民对暴政强烈的不满情绪。

 此诗前半写役夫与长城吏的对话,后半写役夫与他妻子的书信往还;中间夹四句,承前启后,作为过渡:“长城何连连,连连三千里。边城多健少,内舍多寡妇。”长城延绵漫长,工程浩大无尽,劳役遥遥无期,役夫难有归期。重复“连连”二字,蝉联前后句,承接上文。长城既然连绵无尽,修筑它,劳动力自然非多不可;壮丁抽得越多,拆散的家庭当然也越多。“边城多健少,内舍多寡妇”,诗中对举“边城”与“内舍”、“健少”与“寡妇”,继续引起彼此书信对答的布局。

 在丈夫的书信中明白交代。边城健少作书寄给在家的妻子,嘱咐她“便嫁莫留住”,赶快趁年纪尚轻去重新嫁人,不必再在家等待他了,要她“善事新姑嫜,时时念我故夫子”,好好地侍奉新公婆,能时常想念着自己。劝妻子改嫁,是出于丈夫对妻子的关爱,这是因为役夫清醒地认识到自己回家团聚是不可能的事,他不忍心耽误妻子的青春,同时他也希望妻子对自己常念不忘。役夫对妻子深切的叮嘱,很像是临死前安排后事,这入微的体贴、深挚的爱抚,给人以“人之将死,其言也善”的感觉,读来凄楚悲凉。“多情恰似总无情”。“便嫁”与“念我”看似矛盾,其实是爱的统一表现。短短几句话,写出了健少在不得已境况下的复杂内心,充满了悲剧气氛,同时也展示了役夫的无私与善良,在残酷的生存掠夺竞争中,往往是朴实善良的人被最先推向死亡。。

 内舍复信报往边地,说:“君今出言一何鄙”,既责备丈夫不该在来信中胡说什么“便嫁莫留住”之类粗鄙不堪的话,又表示了对丈夫的“出言”感到委屈,仿佛自己被讥刺,受到了侮辱:你把我当成什么人了,竟对我说这样的难听的话!这就突出地表现了她对丈夫的爱是忠贞不渝的。“身在祸难中,何为稽留他家子。”这里是妻子引用丈夫信中的话,道出了丈夫的苦衷和不得已。“生男慎莫举,生女哺用脯。君独不见长城下,死人骸骨相撑拄?”是借民歌点醒主题,说自己此番必死于筑城苦役无疑。秦筑长城时,死者相属,有民歌云:“生男慎勿举,生女哺用脯。不见长城下,尸骸相支柱?”与诗中语仅数字之差异。封建时代,本重男轻女,如今生了男孩倒说不要去养活他,还是生女儿好,生女儿要用干肉(脯)去喂养她。谣谚一反常情,可见民愤之大。作者在这里借役夫之口抒发了对繁重徭役的不满与怨愤。接着是妻子以死明誓:“结发行事君,慊慊心意关,明知边地苦,贱妾何能久自全。”意思是说:既然嫁你,就得跟着你走,一旦知道你在边地死亡,我决不可能再活下去。这一次语气与前次全然不同,不再是责备了,相反的,她的每一句话,都流露出对丈夫的无限温情。妻子眼中的丈夫,是生存的唯一依靠,这与上文长城吏眼中役夫不屑的草民形象形成了鲜明的对比。一个役夫死了,对于官家来说,如同割掉了一根草,紧接又会征来新的役夫。可是对于一个家庭来说,如同房子的大梁倒了,房子再也撑不起来了,一家子紧跟着都得死。妻子通过丈夫的信,明白丈夫必死无疑,但她不忍说出“死”字来,而只说“苦”,不愿把“死”字说出口,是因为她对丈夫将要发生的死亡事实的预见与恐惧,她怕丈夫死,但是丈夫在做长城的艰苦劳役中必然会死。这里的“苦”字是指丈夫死的苦。诗人以婉曲得当措词来表现役夫妻子的善良和对丈夫担忧与体贴。末句把深藏在内心的念头向丈夫透露了:你既然难以存活,我也不活了,妻子的死不光是贞烈的殉情,更是一家人无法活下去的绝望的悲剧。役夫死了,役夫的妻子也死了,役夫的父母也就没有活头了。一个役夫的家庭破败消亡了,千千万万个役夫的命运可想而知。既然是共同的处境,共同的命运,悲哀的结局也就大同小略了。役夫妻子的心意是决绝的,说出来却仍是委婉的,这样就更加强了全诗的悲剧气氛。

 此诗全篇采用了对话的形式表现主人公的神态和心情,简洁生动。士卒和官吏的对话表现了战士们长期服役边地的辛苦,以及他们渴望回家的迫切心情;士卒和妻子的书信表现了古代劳动妇女和从军役卒忍辱负重、互相关心、生死不渝的伟大情操。那种“生男慎勿举,生女哺用脯”的悲愤情绪,曾使多少读者为之下泪。杜甫在《兵车行》中,就曾用“信知生男恶,反是生女好。生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。君不见。青海头,古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾”的诗句,来表达他对唐代天宝年间进行的不义战争的诅咒。究其渊源,显然是受了陈琳这首乐府诗的影响。